KVKK Bilgilendirmesi Geri

SİNPAŞ AQUA CİTY 1. ETAP TOPLU YAPI SİTE YÖNETİCİLİĞİ Kişisel Veri Güvenliği Aydınlatma Metni

Sinpaş Aqua City 1. Etap Toplu Yapı Site Yöneticiliği olarak sizlere ait kişisel verileri ve özel bilgilerinizi korumak için azami özeni gösteriyoruz. Bu nedenle şirketimizi, ofislerimizi, sosyal ve dijital mecralarımızı, internet sayfamızı/çağrı merkezimizi/internet sitemizi ziyaretinizde kendinizi güvende hissetmenizi istemekteyiz. Ziyaretiniz sırasında sizlere ait kişisel verilerin işlenmesinde size ait kişisel alanınızın korunması bizim için asıldır. Kişisel verilerinizle ilgili bütün işlemlerde verilerinizin korunması için gereken idari ve teknik tedbirler alınmaktadır. Şirketimizi, ofislerimizi, sosyal ve dijital mecralarımızı, internet sayfamızı/çağrı merkezimizi/internet sitemizi ziyaretinizde kaydedilen kişisel bilgiler, Kişisel Verilerin Korunmasına ilişkin mevzuat gereğince işlenmektedir. Bu konuda yine sayfamızda bulabileceğiniz Veri Güvenliği Politikamızı inceleyiniz. SİNPAŞ AQUA CİTY 1. ETAP TOPLU YAPI SİTE YÖNETİCİLİĞİ için geçerli olan Veri Güvenliği Davranış Kuralları bu politika içinde bulunabilir. Ancak önemle belirtelim ki, SİNPAŞ AQUA CİTY 1. ETAP TOPLU YAPI SİTE YÖNETİCİLİĞİ internet siteleri tarafından yönlendirilme yapıldığınız (link verilen) diğer internet sitelerindeki veri güvenliği konusunda bir garanti sunamamaktadır. Bu konuda ilgili sayfanın veri gizlilik sözleşmesini dikkatlice inceleyiniz.

1. Kişisel Verileri İşlemeye İlişkin İlkelerimiz
SİNPAŞ AQUA CİTY 1. ETAP TOPLU YAPI SİTE YÖNETİCİLİĞİ olarak;
a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işlemeyi,
b) Doğru ve güncelliği sağlama gayretinde olmayı,
c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmeyi,
ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olmayı,
d) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmeyi
ilke edindik.

2. Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) 10’uncu maddesi, verileri işlenen kimselerin onayları alınırken kendisinin aydınlatılmasını istemiştir. Madde başlığı “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü”dür. KVKK hükümlerine SİNPAŞ AQUA CİTY 1. ETAP TOPLU YAPI SİTE YÖNETİCİLİĞİ, ‘veri sorumlusu’dur. Bu çerçevede, aydınlatma yükümlülüğü, “veri sahiplerini”, veri sorumlusunun kimliği, kişisel veri işleme amaçları, kişisel verilerin aktarıldığı kişiler ve aktarma amaçları, kişisel verilerin toplanmasının hukuki sebepleri, kimlere aktarılabileceği ve yöntemleri, kişisel veri sahibinin veri sorumlusuna yönelteceği güncelleme, silinme ya da anonimleştirme gibi KVKK’nın 11’inci maddesinde sayılan hakları konusunda bilgilendirme yükümlülüğü getirmiştir.
SİNPAŞ AQUA CİTY 1. ETAP TOPLU YAPI SİTE YÖNETİCİLİĞİolarak bütün ziyaretçilerimize aşağıda kısaca kaleme alınmış olan Aydınlatma Açıklaması ile KVKK’nın 10’uncu maddesi hükmü uyarınca veri sahipleri olan siz değerli müşterilerimiz ve ziyaretçilerimiz bilgilendirilmekte ve aydınlatılmaktadır.

3. Veri Sorumlusunun Kimliği
KVKK’nın 3’üncü maddesinin 1’inci fıkrasının (ı) bendinde veri sorumlusu, “Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiler” olarak tanımlanmıştır. Bu çerçevede veri sorumlusu, internet sayfasını ziyaret ettiğiniz SİNPAŞ AQUA CİTY 1. ETAP TOPLU YAPI SİTE YÖNETİCİLİĞİ ’dir.

Sinpaş Aqua City 1. Etap Toplu Yapı Site Yöneticiliği
Necip Fazıl Mah. Hamza Yerlikaya Bulvarı No: 10
Ümraniye / İstanbul
[email protected]

4. Veri İşleyen
Veri işleyen (KVKK m. 3): Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

5. Kişisel Verilerin Toplanma ve İşlenme Yolları
Verileriniz SİNPAŞ AQUA CİTY 1. ETAP TOPLU YAPI SİTE YÖNETİCİLİĞİ ’de ancak rızanız ya da kanuna uygunluk hallerinden birinin varlığı halinde tutulur ve işlenir. Kişisel verileriniz ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla SİNPAŞ AQUA CİTY 1. ETAP TOPLU YAPI SİTE YÖNETİCİLİĞİ tarafından farklı kanallarla ve hukuki sebeplere dayanarak toplanmaktadır. Kişisel verileriniz KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla da toplanıp işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
Kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, şirketimiz, çağrı merkezimiz, internet sitemiz, sosyal ve dijital mecralarımız, mobil uygulamalar, formlar, ofislerimiz, alt yüklenicilerimiz, iş ortaklarımız, iş ilişkisi içerisinde olduğumuz gerçek ya da tüzel kişiler ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilmektedir.
Kişisel verileriniz, doğruluğunu ve güncelliğini sağlamak amacıyla gerektiğinde güncellenmektedir.
Ürün ve hizmetlerimizden yararlanmak ya da bilgi edinmek amacıyla, SİNPAŞ AQUA CİTY 1. ETAP TOPLU YAPI SİTE YÖNETİCİLİĞİ ’in ofislerini fiziken ziyaret ettiğinizde, çağrı merkezlerini kullandığınızda, internet sayfaları ve/veya sair sosyal ve dijital mecraları ziyaret ettiğinizde, KENTSEL SİNPAŞ AQUA CİTY 1. ETAP TOPLU YAPI SİTE YÖNETİCİLİĞİ’in düzenlediği etkinlik, seminer, organizasyon, eğitim gibi faaliyetlere katıldığınızda ve bu sayılanlarla sınırlı olmaksızın; ancak, yasalara uygun olmak kaydıyla başkaca durumlarda kişisel verileriniz işlenebilmektedir.
Aşağıdaki durumlarda ise açık rıza şartı aranmaksızın kişisel verileriniz işlenebilecektir;
http://www.kentselyonetim.com/tr/img/kvkAciklama.jpg

6. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
Kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili tüm mevzuata uygun olarak aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir;
• Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,
• Operasyonel faaliyetlerinin yerine getirilmesi için yazılım hizmetleri ve diğer dış kaynak hizmetlerinin sağlanması,
• Şirketimizin ticari faaliyetlerinin mevzuata ve şirket politikalarına uygun olarak yerine getirilmesi için ilgili birimler tarafından gerekli çalışmaların yapılması, iş stratejilerinin belirlenmesi ve bu doğrultuda faaliyetlerin yürütülmesi,
• Şirketimizin kısa, orta, uzun vadeli ticari politikalarının tespiti, planlanması ve uygulanması
• Şirketimiz tarafından sunulan hizmet ürün ve projelerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek önerilmesi, ürün, hizmet ve projeler hakkında bilgi verilmesi,
• Etkin bir müşteri hizmetinin ifası,
• Hizmet ve tekliflerin hazırlanıp sunulması,
• Her türlü promosyon, kampanya, çekilişler hakkında bilgi verilmesi,
• Her türlü pazarlama ve reklam faaliyetlerinin yürütülebilmesi,
• Ziyaretçi ve müşteri profillerinin belirlenebilmesi,
• İstek, talep ve şikayetlerin cevaplanarak çözümlenmesinin sağlanması,
• Pazar araştırmaları ve istatistiksel çalışmalar yapılması,
• Bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi,
• Faturalandırma da dahil, finans ve/veya muhasebe işlemlerinin takibi,
• Hukuk işlerinin takibi,
• Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
• Verilerin güncellenmesi,
• Sunulan ürün ve hizmetlerin temini ile sizi bunlardan faydalandırabilmek için gerekli çalışmaların ilgili iş birimlerimiz tarafından yapılması,
• Tarafımızla iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini
• İnsan kaynakları politikalarının uygulanması
• Yukarıdakilerle sınırlı olmaksızın, kişisel verilerin elde edilmesi esnasında size bildirilecek ve/veya yasaların izin verdiği ölçüde diğer sair amaçlar.

7. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Kişisel verileriniz, veri güvenliği politikamızda ve işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçların yerine getirilmesine yönelik olarak, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve kuruluşlarına, tedarikçi ve iş ortaklarımıza, hizmet alınan kişilere veya diğer üçüncü kişilere ve/veya yurtdışına, KVK Kanunu Madde 8 ve Madde 9’da belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

8. Kişisel Veri Sahibinin Hakları
KVKK.m.11’e göre aşağıda sayılan haklarınız bulunmaktadır. Bu haklarınızı kolaylaştırmak için sizler için ayrıca bir başvuru formu da SİNPAŞ AQUA CİTY 1. ETAP TOPLU YAPI SİTE YÖNETİCİLİĞİ tarafından hazırlanmıştır.
SİNPAŞ AQUA CİTY 1. ETAP TOPLU YAPI SİTE YÖNETİCİLİĞİ tarafından internet sayfamızda duyurulan ilgilimize başvurarak kendinizle ilgili olarak;
a) Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
f) 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
g) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
h) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
i) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
haklarına sahipsiniz.

9. Verilerinizi Kullanma Alanlarımız
Verilerinizi, sizleri hizmetlerimiz konusunda bilgilendirebilmek ve gerekli durumlarda da sizleri aydınlatmak ve daha iyi ürün ve hizmet sunmak amacıyla işliyoruz. Bu çerçevede SİNPAŞ AQUA CİTY 1. ETAP TOPLU YAPI SİTE YÖNETİCİLİĞİ’de bulunan bilgileriniz, sizin iradeniz ve onayınız ile işleme amacı doğrultusunda kullanılmaktadır.

10. Nasıl Koruyoruz?
SİNPAŞ AQUA CİTY 1. ETAP TOPLU YAPI SİTE YÖNETİCİLİĞİ tarafından toplanan kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve müşterilerimizin ve müşteri adaylarımızın mağdur olmaması için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler alınmaktadır. Bu çerçevede yazılımların standartlara uygun olması, üçüncü tarafların özenle seçilmesi ve şirket içinde de veri koruma politikasına riayet edilmesi sağlanmaktadır.

11. Başvuru ve Bilgi Alma Hakkı
Kişisel verilerinizle ilgili olarak herhangi bir tereddüt duyduğunuz takdirde, adresi ve iletişim bilgileri internet sayfamızda gösterilmiş bulunan SİNPAŞ AQUA CİTY 1. ETAP TOPLU YAPI SİTE YÖNETİCİLİĞİ Veri Sorumlusuna başvurunuz. Aşağıda başvurularınızı daha kolay yapabilmeniz için sizler için bir başvuru formu da hazırlanmıştır. Başvurularınız, başvurunuzun içeriğine göre en kısa sürede ya da şirketimize ulaşmasından sonra en geç 30 gün içinde cevaplanacaktır. Başvurularınızın sadece sizlerle ilgili kısmı cevaplanacak olup, eşiniz, yakınınız ya da arkadaşınız hakkında yapılan bir başvuru kabul edilmeyecektir. Başvurularınızı,
• Şahsen,
• Noter veya iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla,
• Şirketimiz adresine kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine gönderilmek suretiyle
yapmanız gerekmektedir.

Başvurularınız için ekli/linkteki dokümanı kullanabilirsiniz.

 

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmış aydınlatma metnimizi okumak ve sitemizde ilgili mevzuata uygun olarak kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak için lütfen tıklayınız.